Dnes je pátek 23. duben, svátek má Vojtěch,
je Světový den knihy a autorského práva.

bobcat.jobs.cz/vyroba/#volna-mista

Obec Rybníky realizovala historicky největší investiční akci. Letos…

přidáno: 29. 01. 2021

Starostkou obce Rybníky je od listopadu 2018 paní Kateřina Charvátová, která působila v předchozím volebním období jako místostarostka. Také ona v loňském březnu zasedla s dalšími dobrovolnicemi z vesnice na 14 dní za šicí stroj a ve dne v noci šila roušky pro své obyvatele. Mimo řešení koronaviru ovšem v Rybníkách zvládli dokončit realizaci historicky největší investiční akce a nemalé plány mají i do roku 2021.

Obec Rybníky, která se nachází asi 5 km od Dobříše leží na řece Kocábě a pod její správu spadají ještě osady Budín a Libice. Celkem tady dnes žije 447 obyvatel. Zajímavá je také historie této obce. První zmínky o ní pochází už z roku 1603. Až do roku 1930 patřily Rybníky pod obec Drhovy, poté se staly samostatnou obcí kromě období 1988-1991, kdy byly součástí města Dobříš. V minulých letech tady pak proběhla celkem rozsáhlá výstavba rodinných domů. Není tak divu, že bylo třeba investovat nemalé peníze do zajištění chodu a obslužnosti obce pro obyvatele.

Jaké významné investiční projekty se v Rybníkách a dalších obcích povedlo v loňském roce realizovat přibližuje starostka obce paní Kateřina Charvátová

V loňském roce, jsme formálně ukončili (tedy úspěšně zkolaudovali) co do rozsahu a výše investice historicky největší akci v naší obci. Jednalo se o výstavbu kanalizace a nové dvoulinkové mechanicko-biologické ČOV v obci Rybníky, která byla zahájena už v roce 2018. V souběhu s touto stavbou, jsme rovněž zrekonstruovali původní vodovodní řady a zavedli vodovod do lokalit, kde dosud zaveden nebyl. V rámci této výstavby došlo také k homogenizaci povrchů u 98 % místních rybnických komunikací (celkem 5000 m2) a ke kompletní pokládce nového asfaltového povrchu krajské komunikace II/119 v obou směrech (3100 m2) – vedoucí středem obce, a to včetně osazení obrub k nově plánovaným chodníkům. Cena díla je asi 50 mil Kč. Obci se však podařilo získat dotaci na kanalizaci ve výši 25 mil. Kč a vodovod ve výši 2,7 mil. Kč.

Mezi další větší investiční akce patří také rekonstrukce parkoviště před místní restaurací a v rámci nových ploch jsme osadili i nové autobusové zastávky.

V loňském roce jsme vybudovali nová kontejnerová hnízda v Rybníkách, Budíně a Libici. Náklady na svoz odpadu se nám však kvůli občanům z jiných obcí nyní téměř ztrojnásobily. Vzniklou situaci budeme muset řešit, říká paní Charvátová k další investici z roku 2020.

V Rybníkách, Budíně a Libici jsme vystavěli celkem čtyři tzv. „kontejnerová hnízda“ na tříděný odpad, která jsme pro větší pohodlí našich občanů, vybavili novými, vrchem plnícími kontejnery. Tato aktivita se nám však bohužel vrací v negativním smyslu slova. Naše kontejnery začali enormně využívat obyvatelé jiných obcí, kde mají např. ještě tzv. zvony na tříděný odpad nebo nemají zajištěnou dostatečnou frekvenci svozů a jejich nádoby jsou tak často přeplněné. Na toto bohužel výrazně doplácí náš rozpočet, kdy se nám měsíční náklady na svoz tříděného odpadu téměř ztrojnásobily. Vzniklou situaci budeme nuceni řešit např. monitorováním prostor a následným přenášením nákladů na likvidaci odpadu na osoby, které zde neoprávněně odpad odkládají. Denně totiž evidujeme desítky takových lidí.

Tímto bych ráda využila příležitosti vydání tohoto článku a zdvořile požádala občany okolních obcí, kteří se k nám naučili odkládat svůj odpad, aby tak již nečinili. Není možné, aby náklady na likvidaci jejich odpadu nesla jiná obec, potažmo její občané.  

Na konci loňského roku, jsme také zahájili výstavbu chodníků a nových parkovacích ploch, podél krajské silnice, která je z velké části dokončena. Součástí stavby jsou i nové parkovací plochy za místní restaurací a osazení druhé autobusové zastávky ve směru na Dobříš. 

Dále se nám povedlo zrenovovat velkou část veřejného osvětlení v Libici. Vysadili jsme v Rybníkách nové stromové aleje, doplněné ozdobnými keři a realizovali jsme rekonstrukci povrchů na dvou místních „polních cestách“.

Jak jste v obci zvládli první a druhou vlnu pandemie covid-19?

Myslím, že první vlnu pandemie jsme společně s našimi lidmi zvládli velmi dobře. Na počátku to bylo pro některé z nás kapacitně náročnější, protože prvních 14 dní, jsme v podstatě ve dne v noci šily roušky. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat šikovným dívkám a paním z Rybníků, které se velmi aktivně do šití zapojily. Byli jsme tak schopni v první řadě zajistit roušky pro všechny naše seniory, a to bylo důležité. Následovalo zajišťování nákupů potravin, léků pro potřebné, řešení toho, kdo je a není nakažený, jak se o tom dozvíme a co pak uděláme. V tomto jsme na tom určitě nebyli jinak než ostatní obce. Každopádně, když se ohlédnu zpětně, myslím, že jsme to společně zvládli na 1 s * a to i díky disciplinovanosti našich občanů a ukázkovému zapojení rodin do péče o své seniory.

Co se týká té druhé vlny, ta je stejně jako ve zbytku republiky i u nás v obci o poznání složitější. Máme více nakažených, než na jaře a průběhy nemocí jsou bohužel v některých případech těžší. Také finanční dopady na některé z našich obyvatel jsou horší než na jaře. Nelze nezmínit jasný negativní dopad např. na oblíbenou místní restauraci u Šimků, kdy se i kluci Šimkovi se svým personálem pravidelně a aktivně starali svými akcemi o společenský život v obci a nyní obdobně jako ostatní hostinští, přišli o naprostou většinu svých příjmů. Pevně doufám, že až tato doba skončí, a ona skončí… dokážeme zase tu naší oblíbenou místní hospůdku „nakopnout“ a nastartovat, abychom se měli zase kde dobře najíst, scházet a bavit.

Co pro Vás je ve spojení s koronavirem nejtěžší?

Z pohledu obce si troufnu tvrdit, že nejtěžší je, že jsme všichni zavření doma a nemůžeme se potkávat, družit a užívat společenského života. Museli jsme zrušit všechny obvyklé i neobvyklé akce, na kterých jsme se viděli a společně si je užívali.

Pro mne osobně je pak nejtěžší vypořádat se se stresem a obavami o svou rodinu a o lidi z okolí, které mám ráda. Jsme malá obec, všichni se známe a člověk si vytvoří osobní a citové vazby k lidem, které dříve znal spíše povrchně. Je pak těžké, když je někdo z „našich“ hospitalizován s těžkým průběhem nemoci. Myslím na něj i jeho rodinu, protože ho nemůže v této nešťastné době ani navštívit a doufám, že se zase brzy v pořádku vrátí.

Jaké plány máte pro Rybníky, Budín a Libici do roku 2021?

V první řadě to bude dokončení zmíněné výstavby chodníků, parkovacích ploch a značení na křižovatce u kapličky ve středu obce. Tady se jedná o investici ve výši 1,5 mil. Kč.

V následujících měsících bude probíhat distribuce kompostérů do domácností. Na tuto akci již máme společně s obcemi Stará Huť a Borotice schválenou dotaci a naši občané tak díky tomu dostanou kompostéry do domácností zdarma.

Co se týká inženýringu, máme z loňského roku připraveno / vydáno stavební povolení na výstavbu kanalizace a rozšíření vodovodu v Budíně. Máme také povolení a již vysoutěženého zhotovitele pro výstavbu multifunkčního sportovního hřiště s posilovacími prvky a novými herními prvky pro děti, kde žádáme o dotaci a v návaznosti na její získání, chceme toto hřiště letos postavit. Předpokládaná výše investice je 3,9 mil. Kč.

Aktuálně žádáme také o dotaci na vybudování retenční nádrže na zachycování dešťové vody z veřejných budov, abychom měli čím zalévat vysazené stromy a zeleň.

Zahájíme přípravu projektové dokumentace pro výstavbu nového zázemí, tedy kabin u sportoviště a také k cyklostezkám, které bychom chtěli v budoucnu vybudovat.

Plánů a práce tedy máme více než dost (úsměv).

autor článku: redakce DA