Dnes je čtvrtek 29. červenec, svátek má Marta.

www.hfad.cz/52-rocnik-program/

Mor včelího plodu a mimořádná opatření Státní veterinární správy

přidáno: 02. 04. 2020

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Středočeském kraji.

Vymezení ohniska

Ohnisky nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím KVS SVS pro Středočeský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2020/038131-S, SVS/2020/038129-S a SVS/2020/038126-S ze dne 26. března 2020 vymezena stanoviště chovu včel na katastrálním území Dražetice II, (č. KU 632121) a Slovanská Lhota (č. KU 632384), okres Příbram, Středočeský kraj.

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:

Opatření v ochranném pásmu

Všem chovatelům včel se stanovištěm včel nacházejícím se ve výše vymezeném ochranném pásmu se nařizují tato opatření:

1) Zakazují se přesuny včel a včelstev (včetně včelích matek) z ochranného pásma.

2) Přemístění včel a včelstev (včetně včelích matek) uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro Středočeský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu ne starším 12 měsíců. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely přemísťovány.

3) Všichni chovatelé včel nahlásí písemně nejpozději do 24. dubna 2020 KVS SVS pro Středočeský kraj pracovišti v Příbrami, na adrese Žižkova 489, 261 01 Příbram, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím těchto kontaktů: datová schránka wx98b5p, e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz, následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním počtem včelstev chovaných na stanovišti.

4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích v ochranném pásmu se nařizuje provést první odběr vzorků včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního zákona (dále jen „schválená laboratoř“), nejpozději do 30. dubna 2020, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení, následujícím způsobem:

a) Vzorek se odebírá samostatně z každého včelstva na stanovišti a následně se ze vzorků z jednotlivých včelstev z jednoho stanoviště vytvoří směsný vzorek. Jeden směsný vzorek může být vytvořen nejvíce z 10-ti včelstev.

b) Pokud chovatelé odebírají včelí měl, vloží nejméně 14 dní před sesbíráním tohoto vzorku měli, do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu čisté podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Po uplynutí této doby je chovatelé vyjmou, vytvoří směsné vzorky včelí měli, které předají k vyšetření ve schválené laboratoři.

c) Pokud chovatelé odebírají vzorek včel ošetřujících plod (smetením včel z plodové plástve), odeberou vzorek včel o počtu nejméně 50 jedinců z každého úlu, ze kterých vytvoří směsný vzorek (po 10-ti včelstvech), neprodleně po odběru provedou u těchto včel utracení zamrazením a jejich uzavření do nepropustných vzorkovnic, které řádně označí a předají k vyšetření ve schválené laboratoři.

d) Všechny vzorky chovatel řádně označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých směsný vzorek pochází, a následně vyplní objednávku k vyšetření se stejnými údaji včetně uvedení kódu vyšetření „EpM160“.

5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést v zimě 2020/2021 druhý odběr směsných vzorků včelí zimní měli od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu. Tyto vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených čistých podložek na dna úlů a předají se k vyšetření ve schválené laboratoři v termínu nejpozději do 15. února 2021. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků a to mj. uvedením kódu EpM160. Vzorek se odebírá samostatně z každého včelstva na stanovišti a následně se ze vzorků z jednotlivých včelstev z jednoho stanoviště vytvoří směsný vzorek. Jeden směsný vzorek může být vytvořen nejvíce z 10-ti včelstev.

6) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu a do tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem.

7) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně zjištění pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu na původce moru včelího plodu, o uvedených skutečnostech neprodleně uvědomit KVS SVS pro Středočeský kraj, pracoviště v Příbrami, na adrese Žižkova 489, 261 01 Příbram, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím těchto kontaktů: datová schránka wx98b5p, e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz nebo telefonicky na číslo +420 318 626 306.

8) Zakazuje se používat veškerý med vyprodukovaný v ochranném pásmu ke zkrmování včelám.

9) Léčení moru včelího plodu je zakázáno.

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Více informací: 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)