Dnes je úterý 27. únor, svátek má Alexandr.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Kvalitní školy jsou základem úspěchu našich dětí a rozvoje města

přidáno: 31. 08. 2022

O prázdninách se nikomu moc nechce myslet na školu. Prázdniny však právě končí a je čas se zamyslet nad výzvami, které čekají město jako zřizovatele škol.

V uplynulých letech prošly naše školy, stejně jako celá společnost, těžkým obdobím covidové pandemie. Učitelé, žáci i rodiče se museli naučit mnohému novému, co si nikdy předtím ani nedovedli představit. Online výuka, i když nikomu žádnou radost neudělala, přinesla do vzdělávacího procesu mnohé problémy, ale i výzvy, které nám všem ukázaly dosud netušené možnosti využívání celé řady elektronických výukových nástrojů a metod. 2. ZŠ Dobříš také významně pomáhá s reintegrací a vzděláváním dětí uprchlíků z Ukrajiny. Za to, jak školy tyto složité úkoly zvládly a zvládají, patří učitelům a ředitelům náš obdiv a velké poděkování.

Dobříšské školy fungují velmi dobře. Máme zde tři mateřské školky, tři městské základní školy, Trnku, základní uměleckou školu, lesní školu, školu s komunitním vzděláváním, gymnázium i střední odborné učiliště.

Každá z nich má jedinečný vzdělávací program a vlastní tradici. Zároveň je spojuje přátelská a rodinná atmosféra, kultura tolerance a pestrá nabídka aktivit pro děti a žáky.

Prakticky pravidelně se můžeme na webových stránkých škol, v městském zpravodaji, dalších regionálních médiích a sociálních sítích dočíst o mnohých úspěších našich dětí v různých soutěžích či o projektech, aktivitách nebo zahraničních výměnách, které školy pro žáky organizují.

V uplynulých letech se podařilo uskutečnit několik významných investičních akcí, z nichž zejména výstavba nového pavilonu 2. ZŠ Dobříš pomohla zajistit dostatečnou kapacitu základních škol do dalších let. Většina škol vybudovala v uplynulých letech nové moderní učebny či kuchyně a jídelny. Nyní proběhla oprava fasády 1. ZŠ Dobříš. 

Problémem zůstává nedostatečná kapacita tělocvičen, kterou chceme vyřešit výstavbou nové sportovní haly. Stejně tak je třeba dokončit projekt přestavby půdy nad 4. mateřskou školou. Obdobně bude město muset rozšířit výukové kapacity pro ZUŠ. Kapacitu pro předškolní vzdělávání je žádoucí navyšovat podporou zakládání dětských skupin vedle existujících MŠ.

Aktuálně spatřujeme velký problém v razantním nárůstu cen energií, který se v zimě významně dotkne nás všech, tedy i škol. Hledáme alternativy k současnému vytápění plynem, např. instalací fotovoltaických panelů.

Kromě všech těchto důležitých materiálních podmínek se veřejnost v našem městě, stejně jako v celé společnosti, stále živěji zajímá o kvalitu a efektivitu samotného vzdělávacího procesu. Řada rodičů požaduje po školách uplatňování modernějších metod výuky. Vycházíme na jedné straně z principu, že za kvalitu vzdělávání ze zákona zodpovídá především ředitel. Na druhé straně část této zákonné zodpovědnosti připadá také samotným zřizovatelům, tedy městu v případě MŠ a ZŠ. Jsme přesvědčeni, že je třeba v budoucnosti více zapojit město do debaty o tom, jak vzdělávání na našich školách probíhá. Nikoliv však formou nepromyšlených či neodborných zásahů, ale především zintenzivněním pomoci ředitelům zvládat stále náročnější úkoly, které před nimi stojí. Proto je ale třeba odlehčit ředitelům s administrativou a řízením ekonomiky škol.

Město naší velikosti by mělo výrazně zkvalitnit servis poskytovaný našim školám. Velká většina nových a moderních učeben, které se v posledních letech podařilo školám vybudovat, byla financována z prostředků, které školy získaly díky neúnavné práci svých ředitelů, kteří ve spolupráci s úředníky městského úřadu zpracovali a podali administrativně složité žádosti o dotace. Jsme přesvědčeni, že město může ředitelům pomáhat daleko účinněji než dosud nejen s administrativou žádostí o dotace na modernizaci výukových prostor a školních pomůcek, ale i s řešením otázek hospodaření škol. Tím by ředitelům zbylo více prostoru na to, co má být jejich hlavním úkolem – věnovat se řízení a zkvalitňování pedagogického procesu. Město by mělo intenzivněji podporovat ředitele ZŠ při zavádění metod individuální výuky, práci s různorodými kolektivy žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním i žáků mimořádně nadaných. Ze všech těchto důvodů proto chceme při městském úřadu vytvořit odbor školství.

Jsme zároveň přesvědčeni, že je třeba zkvalitnit komunikaci města s řediteli škol, a že zároveň je povinností města vytvořit účinnou platformu pro otevření debaty rodičů, ředitelů a pedagogů s cílem prohloubit vzájemnou spolupráci dobříšských škol ve snaze o zvýšení kvality vzdělávání. Takovým nástrojem by se měla stát školská komise, která by měla být prostorem pro užší spolupráci a diskuzi mezi zástupci města, řediteli škol a rodiči.

Také zástupci města ve školských radách by měli aktivněji pomáhat ředitelům při řešení problémů, které je trápí ve vztahu ke zřizovateli – tedy městu.

Významnou vzdělávací institucí na Dobříši je také Gymnázium Karla Čapka.

Byť jde o školu zřizovanou krajem, jsme přesvědčeni, že město by mělo s gymnáziem intenzivně spolupracovat a zapojit jej do debat o celkové kvalitě vzdělávání na Dobříši.

Již existující komise prevence kriminality by měla ve spolupráci se školami a dalšími subjekty věnovat zvýšenou pozornost řešení některých patologických jevů, které se ve městě objevují a narušují zdraví vývoj dětí a mladistvých.

Máme na mysli zejména rostoucí kriminalitu včetně užívání drog mladými lidmi.

Město by mělo vybudovat „klub pro náctileté“, v němž by starší děti z 2. stupně ZŠ mohly smysluplně trávit volný čas. K využití pro takový klub se nabízí například proluka na náměstí u hotelu Heinz.

Prevence kriminality a přibývající psychické problémy dětí si žádají širší podporu ze strany města, pro výraznější zapojení psychologů, metodiků prevence či koordinátorů mimoškolních aktivit do výchovy žáků ve školách. Žáci i jejich rodiče dnes více než dříve potřebují mít možnost konzultovat s těmito odborníky výchovné problémy. Chceme proto hledat nástroje, jak finančně pomoci školám tyto poradenské služby rozšířit.

autor článku: Bc. Dagmar Mášová, místostarostka a PhDr. Jan Bureš, Ph.D., učitel na Gymnáziu Karla Čapka