Dnes je čtvrtek 2. únor, svátek má Nela,
je Světový den mokřadů.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

ODS a nezávislí: Na Dobříši nám záleží

přidáno: 19. 09. 2022

Naše kandidátka č. 3 ODS a nezávislí je vyvážená a navazuje na naši dosavadní práci. Mezi kandidáty najdete občany, kteří již mají s místní politikou zkušenosti na základě své práce v radě města, zastupitelstvu kraje, výborech či komisích. A také řadu nových tváří, které mají chuť do práce a kterým na Dobříši záleží. Jsme parta lidí, kteří se na problémy a jejich řešení dívají podobně a kterým jde o společnou věc. O udržitelnou budoucnost Dobříše. Naším kandidátem na starostu je Pavel Svoboda.

Pro nás a naše děti chceme takové město, kde občanům záleží na životní prostředí, vzdělání i společenském soužití. Budeme usilovat o vyvážený rozvoj všech oblastí města ku prospěchu jeho obyvatel.

PŘIJĎTE ROZHODNOUT O BUDOUCNOSTI DOBŘÍŠE

KOMUNÁLNÍ VOLBY - 23. a 24. ZÁŘÍ 2022

Z našeho programu:

Program pro letošní volby jsme sestavili na základě našich nejlepších profesních i osobnostních zkušeností, včetně těch z vedení města ve stávajícím volebním období. Chceme pokračovat v započaté práci a zaměřujeme se na dlouhodobá řešení, ze kterých budou čerpat současné i další generace Dobříšáků

Správa města

Zaměříme se na zvýšení energetické nezávislosti městských budov. Ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a dalšími odborníky najdeme vhodné alternativy k současnému vytápění plynem. Kde je to možné, budeme postupně na městských budovách instalovat fotovoltaické panely.

Zajistíme vhodný pozemek a financování výstavby hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče, kteří dlouhodobě sídlí v nevyhovujících prostorách. Podnikneme všechny kroky k realizaci přístavby přednáškového sálu městské knihovny v rámci stávající budovy sportovní haly. Vytvoříme městský dotační titul pro podporu obnovy fasád a průčelí domů v centru města.

Budeme pokračovat v budování otevřeného a přátelského městského úřadu včetně digitalizace a zjednodušování procesů.

Školství

Zajistíme dostatečnou kapacitu pro děti předškolního a školního věku.

Vytvoříme Školskou komisi, která se stane prostorem pro užší spolupráci a diskuzi mezi zástupci města, řediteli škol a rodiči. Současně budeme prosazovat aktivnější přístup zástupců města ve školských radách ZŠ, které mají účinně pomáhat ředitelům při řešení problémů, které školy trápí, a tím dále zlepšovat kvalitu vzdělávání na Dobříši. Na městském úřadě vytvoříme Odbor školství pro pokrytí agendy dotací, metodické pomoci a podpory hospodaření školek a škol.

Doprava

Ve spolupráci se Středočeským krajem, okolními obcemi a Policií ČR budeme usilovat o omezení tranzitní kamionové dopravy městem například omezením průjezdu v navigačních systémech či častějších kontrol Městské policie.

Budeme pokračovat v rekonstrukci městských komunikací i chodníků (např. Nad Papežem, Plk. B. Petroviče, Husova, Lidická, U Ovčína atd.). V rámci oprav a výstavby nových komunikací budeme prosazovat vyšší míru bezpečnosti a zklidnění dopravy v obytných čtvrtích.

Zasadíme se o rozvoj všech druhů městské mobility. Vedle aut zajistíme bezpečnou cestu do škol i cyklistům a pěším. Dobříš je město krátkých vzdáleností, budeme podporovat pohyb městem pěšky. Rozšíříme značení cest pro cyklisty ve městě, snížíme počet nebezpečných míst a rozšíříme možnosti parkování kol u školních areálů. Připravíme projekt cyklostezky Dobříš-Svaté Pole a smíšenou trasu pro pěší a cyklisty od hřbitova do Staré Huti.

Sport a volný čas

Bohatý spolkový život vnímáme jako jeden z klíčových prvků generační soudržnosti obyvatel města, a proto podporu spolků považujeme za náš hlavní úkol.

Pro novu víceúčelovou tělocvičnu najdeme vhodný pozemek a připravíme projekt. Zároveň budeme hledat možnosti financování z existujících dotačních titulů.

Ve spolupráci se zástupci hokejového klubu zvolíme vhodný způsob zastřešení zimního stadionu, na tento projekt budeme aktivně hledat možnosti financování pro zajištění výstavby.

Sociální a zdravotní oblast

Předpokladem rozšíření lékařských služeb je dostatečná nabídka prostor pro ordinace. 

Připravíme projekt dokončení třetího patra budovy polikliniky a najdeme vhodné zdroje pro financování tak, aby ve městě vznikly nové ordinace praktických lékařů.

Zavedeme ve městě senior taxi pro individuální cesty starších spoluobčanů s dotací města.

Životní prostředí

Zaměříme se na udržitelný rozvoj města, tedy na maximální soulad všech sociálních, enviromentálních a ekonomických aktivit v Dobříši a okolí.

Vzhledem k možnému riziku nedostatku vody v budoucnosti budeme pokračovat v přípravě projektu přivaděče vody ve spolupráci s okolními obcemi Dobříšska a Novoknínska.

Pustíme se do realizace navržených úprav severního břehu Papeže tak, aby zde vznikla příjemná odpočinková zóna pro obyvatele města v souladu s územní studií. Vyčistíme navazující městský lesík.

Územní rozvoj

Je nezbytné, aby rozvoj města měl jasnou vizi a pevné mantinely. K tomu slouží územní plán a pro řadu lokalit přesnější územní studie. Při naplňování územního plánu a případných změnách budeme důsledně vycházet z respektu k veřejným zájmům města, respektu k soukromému vlastnictví a principu předvídatelnosti.

S majiteli existujících stavebních pozemků budeme aktivně jednat o vhodné podobě, rozsahu a časování jimi zamýšlených staveb, stejně jako jejich účasti na budování potřebné infrastruktury za dodržení platného územního plánu. Odmítáme populistický a zjednodušený přístup k této otázce. Pro vysvětlení našeho postupu při hlasování ohledně požadovaného referenda k lokalitě Brodce jsme připravili vysvětlení na webu www.zachranmebrodce.cz.

Velmi obezřetně budeme zvažovat případné požadavky na rozrůstání města nad rámec existujících stavebních pozemků.

Kultura a turismus

Formou dotací z rozpočtu města podpoříme pestré kulturní akce v našem městě, například Májové slavnosti, Festival hudby, Pivní slavnosti. Chceme zapojit více místní umělce, aby se podíleli na zkvalitnění veřejných prostor.

Zasadíme se o lepší využití turistického potenciálu Dobříše a okolí. Budeme aktivně vystupovat v rámci sdružení Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Rozšíříme síť značených naučných tras v Dobříši a okolí s důrazem na prezentaci historie, památek, kulturního dědictví a přírodních zajímavostí. Podpoříme údržbu a budování turistických cest pro pěší i cyklisty.

Komunikace a zapojení obyvatel

Budeme pokračovat v aktivní komunikaci v tištěném měsíčníku Dobříšské listy, na webu města, na sociálních sítích Facebook a přidáme Instagram. Podpoříme občany ve veřejných debatách k hlavním tématům společenského života a rozvoje města. Budeme pokračovat v organizování besed, kulatých stolů a otázek a odpovědí vedení města.

Navýšíme rozpočet na participativní projekty v rámci programu Tvoříme Dobříš. Budeme aktivně spolupracovat s Místní akční skupinou Brdy-Vltava a v rámci Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska.

Prostudujte náš kompletní program na www.odsdobris.cz a na Facebooku ODSDOBRIS.

Naši kandidáti:

Náš tým je sestaven z pestré směsi odborníků reprezentující široké portfolio odborných profesí a životních zkušeností. Všichni jsme připraveni věnovat svůj čas práci pro město. Řada z nás má zkušenosti z městské či krajské politiky.

1. Ing. Pavel Svoboda (52 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod.
 • Aktuálně zastává třetím rokem pozici starosty města Dobříše.
 • Dříve působil v IT jako specialista pro internetové bankovnictví a obchodování s cennými papíry v ČR a v Rakousku. Pracoval též na projektech transformace mezinárodních společností a oddělení jejich IT systémů.
 • Rád by se věnoval všeobecnému vyváženému rozvoji Dobříše, uchování přírody a města i pro naše děti.
 • Pavel je ženatý, vychoval 2 dcery.
 • Ve volném čase se věnuje cyklistice, běhu a pobytu v přírodě.

 

2. Mgr. Tomáš Vokurka (40 let)

 • Vystudoval mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze.
 • Je místostarostou města Dobříše a zároveň zastupitelem Středočeského kraje.
 • V minulosti pracoval na řadě manažerských pozic v zahraničním obchodě. Více než 7 let působil jako jednatel Střediska zdraví Dobříš. V současnosti se na radnici věnuje rozvojovým stavebním projektům, investicím a obnově majetku a těmto oblastem by se rád věnoval i v budoucnosti.
 • Tomáš je ženatý, vychovává 2 syny.
 • Ve volném čase se věnuje plastikovému modelářství a vede dětský modelářský kroužek.

 

3. Bc. Dagmar Mášová (51 let)

 • Vystudovaná fyzioterapeutka na Vysoké škole Svaté Alžběty v Bratislavě.
 • Zastává funkci místostarostky města Dobříše.
 • Dříve pracovala jako fyzioterapeut českých reprezentačních plavců, které doprovázela po celém světě, včetně Olympijských her v Londýně a Riu. Působila též ve společnosti MEDI HELP na dobříšské „sanatorce“.
 • Ve volném čase ráda navštěvuje kina, divadla a chodí do přírody se svými psy.
 • S partnerem vychovává syna

 

4. Ing. Lukáš Hořejší (40 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Plzni, obor Podniková ekonomika a management
 • Pracuje jako finanční manažer pro zahraniční společnost
 • V současnosti působí také jako předseda dozorčí rady společnosti DOKAS Dobříš a též jako člen Finančního výboru města Dobříše
 • Ve volném čase se věnuje rodině, volejbalu a cestování

 

 

 

5. Ing. Martin Musil (57 let)

 • Ředitel soukromé firmy v oblasti farmacie a laboratorních technologií, projektový manažer v ČR i zahraničí. Člen Finančního výboru Středočeského kraje.
 • Za důležité pokládá dlouhodobě uvážlivé hospodaření, a to zvláště v nynější ekonomicky turbulentní době. Jeho cílem je kvalita veřejného prostoru, ulic, parků, výstavby i širšího okolí a také všech základních služeb města pro nejširší veřejnost. Prioritu vidí ve vyváženosti v rozhodování města, bez nepřiměřených a mnohdy i finančně nákladných preferencí dílčích zájmových skupin.
 • Ve volném čase se věnuje „nízkonákladovému“ sportování v přírodě, nejlépe kondiční chůzi v dobříšském okolí.

 

6. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (46 let)

 • Pracuje jako vysokoškolský učitel na Metropolitní univerzitě Praha, kde působí také jako prorektor.
 • Profesně se věnuje výzkumu nedemokratických režimů ve střední a východní Evropě, a jejich transformaci k demokracii. Zároveň vyučuje moderní dějiny na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka. V minulosti již působil v zastupitelstvu města Dobříše. Rád by se v budoucnosti na dobříšské radnici věnoval otázce školství a nastartování jeho reforem, po kterých volá řada rodičů.
 • Honza je ženatý a vychovává dvě dcery.
 • Ve volném čase se věnuje cyklistice a plavání, turistice a  historii.

 

7. Ing. Karel Košek (46 let)

 • Vystudovaný stavební inženýr.
 • Věnuje se statice a dynamice staveb po celém světě a působí také jako soudní znalec v oboru stavebnictví. Stavebním tématům by se rád věnoval i ve službách města.
 • Karel je ženatý a věnuje se třem svým dětem.
 • Ve volném čase rád jezdí na horském kole a chodí s dětmi do přírody.

 

 

8. Ing. Pavel Pilecký (32 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou.
 • V současné době pracuje v bankovním sektoru jako interní auditor a je členem Finančního výboru města Dobříše. V minulosti působil jako účetní a auditor v nadnárodních společnostech. Chtěl by, aby se napříč veřejnou správou změnilo přemýšlení úředníků – úředník má považovat občany za své klienty, kteří si platí za jeho služby, a podle toho se k němu chovat. Bude se snažit, aby se dál takto prezentoval i náš Městský úřad na Dobříši.
 • Pavel je ženatý, vychovává syna.
 • Ve volném čase se věnuje především rodině, astronomickému pozorování, hraje závodně šachy nebo si pustí hudbu či dobrý film.

 

9. Daniel Flígr (46 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační technologie.
 • V současnosti působí jako IT projektový manažer v bankovním sektoru. Od roku 2018 je zastupitelem města Dobříše a od roku 2020 i členem rady a finančního výboru města.
 • Daniel je ženatý a má dceru a syna.
 • Ve volném čase se věnuje rodině, jezdí na kole, motocyklu a mopedu. Hraje na několik hudebních nástrojů a modelaří. 

 

10. Ladislav Janovský (38 let)

 • Vystudoval Integrovanou střední školu hotelového provozu, obchodu a služeb
 • V současné době působí v rodinné obchodní společnosti JJ-koupelny Dobříš. V minulosti sbíral zkušenosti jako realitní makléř a v Národní technické knihovně. Poslední čtyři roky působí také jako člen Stavební komise města Dobříše.   
 • Ve volném čase se věnuje jako instruktor trénování fitness.

 

 

11. Bc. Jitka Berková (34 let)

 • Absolvovala Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky v Praze.
 • Ještě při studiu na vysoké škole se stala soukromou podnikatelkou ve finančních službách. V roce 2012 rozšířila své podnikání o realitní činnosti a na několik let také pohostinství. Ve volném čase se zajímá o místní dění a ráda by přispěla k rozkvětu našeho města, protože jak Jitka říká: ,,Dobříš je krásné místo pro život.“

 

 

 

12. Ing. Adam Böhm (42 let)

 • IT manažer s více než dvacetiletými zkušenostmi v bankovním sektoru a informačních technologiích. Od roku 2014 působí v roli zastupitele města Dobříše, od roku 2018 je zároveň předsedou finančního výboru města.
 • Adam je ženatý a vychovává 4 děti.
 • Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

 

 

 

 

13. MUDr. Filip Prusík (45 let)

 • Absolvent 2. lékařské fakulty University Karlovy.
 • V současné době působí jako lékař mikrobiolog. Zkušenosti v medicíně sbíral v Česku a Severním Irsku. Od srpna bude pracovat jako primář v nemocnici Příbram. V politice má za sebou funkce městského a krajského zastupitele.
 • Filip je ženatý a vychovává 2 děti.
 • Ve volném čase hraje tenis, floorbal, věnuje se cyklistice a působí jako dobrovolný fotbalový a tenisový trenér dětí. 

 

 

14. Dana Melšová, DiS. (40 let)

 • Vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou Dr. Ilony Mauritzové v Plzni.
 • V současnosti pracuje jako fyzioterapeutka v nemocnici v Nové vsi pod Pleší. Se zájmem sleduje komunální politiku a ráda by se do ní zapojila především podporou a rozvojem zájmových a neziskových organizací.
 • Ve volném čase se věnuje atletice a hasičskému sportu, kde působí též jako dětský trenér.
 • Dana je vdaná, vychovává 2 syny.

 

 

15. Ing. Jan Pavlíček (56 let)

 • Vystudoval strojní fakultu ČVUT, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby.
 • V současnosti vede firmu na projekci a realizace vzduchotechniky, topení a chlazení budov. Je členem dozorčí rady DOKAS Dobříš. Rád by podpořil současné vedení města a jeho styl komunální politiky.
 • Honza je ženatý a má 2 děti.
 • Ve volném čase se věnuje vytrvalostním sportům, běhu a cyklistice.

 

 

16. Ing. Eva Rysová (41 let)

 • Vystudovala veřejnou správu a značnou část profesního života v ní i pracovala, a to jak na krajské či ministerské úrovni, tak v Evropském parlamentu.
 • Od roku 2014 se věnuje paliativní péči, koordinuje vzdělávání v dětské paliativní péči v Institutu Pallium a také v Sekci dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.
 • Eva je nyní na mateřské dovolené.
 • Má ráda vážnou hudbu, výtvarné umění a dobré jídlo, baví ji zahradničení, pečení a ruční práce.

 

17. Mgr. Jan Lorenc (47 let)

 • Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecká fakulty University Karlovy, obor Geografie
 • V současnosti se věnuje podnikání v oblasti eventů a firemních akcí a působí jako instruktor sportovního létání.
 • Honza je ženatý, vychovává 2 dcery.
 • Ve volném čase se věnuje rodině, badmintonu, sportovnímu létání, kolu, motorkám a pobytu v přírodě.

 

 

 

18. Ladislav Svoboda (50 let)

 • Pracuje jako technický sklář.
 • Ve volném čase se Ladislav věnuje muzice a pobytu v přírodě.

 

 

 

 

 

 

19. MUDr. František Paďour (65 let) 

 • V současnosti působí jako lékař, internista a kardiolog, je primářem interního oddělení v Oblastní nemocnici Příbram.
 • Je ženatý, má 2 děti a 2 vnoučata. Ve volném čase se věnuje cyklistice, vytrvalostnímu běhu a rád chodí do hor.

 

 

 

 

 

20. Edita Pudilová (36 let)

 • Edita podniká více než 14 let v oblasti prodeje a obchodu. Spolupracuje se zahraničním i domácími obchodníky, zejména v oblasti oděvů a módy.
 • V komunální politice by se ráda věnovala tématu snazšího přístupu k bydlení pro finančně znevýhodněné rodiny, podpoře vzdělávání a dopravní infrastruktury města a podpoře místních podnikatelů.
 • Ve volném času ráda cestuje, poznává  české památky i dobříšské okolí.

 

 

21. Ing. Klára Černá (32 let)

 • Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • V současnosti pracuje jako projektová manažerka v technologické firmě. Pracovní zkušenosti sbírala působením ve veřejnoprávních institucích nejen v ČR, ale také ve Francii a Belgii, kde rok působila v Evropském parlamentu.
 • Ve volném čase se věnuje sportu, především triatlonu, má zájem o dění ve světě a ráda cestuje.

 

 

autor článku: Kandidáti za stranu ODS a nezávislí Dobříš