Dnes je čtvrtek 13. srpen, svátek má Alena,
je Den leváků.

Z našeho města

Dobříšští zastupitelé budou jednat o rozpočtovém provizoriu

přidáno: 19. 12. 2018

Zítra se uskuteční druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše v tomto volebním období. Dobříšští zastupitelé na něm budou jednat o více než desítce témat a bodů programu. Mimo jiné se bude také projednávat návrh rozpočtového provizoria města pro následující rok. Proč je ke schválení rozpočtu předáno pouze provizorium?

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku není schválen rozpočet města. V takovou chvíli se pak hospodaření obce řídí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Co je rozpočtové provizorium?

Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nebyla narušena plynulost hospodaření obce i dalších obcí zřízených příspěvkových organizací a případně dalších subjektů, které jsou na rozpočtu obce závislí.

O pravidlech rozpočtového provizoria budou rozhodovat dobříšští zastupitelé ve čtvrtek 20. prosince 2018. Starostka města Dobříše Jana Vlnasová odůvodnění tohoto návrhu řešení zdůvodňuje v důvodové zprávě: "Vzhledem k potřebě města Dobříše přijmout úvěr a vybrat nejvhodnější nabídku navrhuji z časových důvodů schválit 20. prosince 2018 pravidla rozpočtového provizoria a na plánovaném jednání Zastupitelstva města Dobříše v únoru 2019 schválit smlouvu o úvěru a řádný rozpočet města na rok 2019."

Dokdy bude rozpočtové provizorium platit?

Rozpočtové provizorium se schvaluje nejčastěji do doby, než bude schválen rozpočet na rozpočtový rok nebo bude rozpočtové provizorium schváleno na konkrétní vymezené časové období. V již zmíněné důvodové zprávě starostka města uvádí, že by měl být rozpočet města schválen na prvním jednání zastupitelstva v roce 2019, které je plánováno na první polovinu února 2019. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Návrh pravidel rozpočtového provizoria města Dobříše na rok 2019 pro zastupitele, o kterém se bude jednat ve čtvrtek 20. prosince:

  • Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
  • Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2019 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Dobříš a třetími osobami.
  • Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
  • Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Dobříše vůči třetím osobám.
  • Výše příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřízených městem Dobříš může činit měsíčně maximálně jednu dvanáctinu příspěvku schváleného pro rok 2018.
  • Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do výše Kč 50.000,-.
  • Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1. ledna 2019 a bude platné do schválení rozpočtu na rok 2019.
  • Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

autor článku: Redakce DA