Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

Dobříš: Žádosti o dotace na rok 2023 je možné podávat do konce listopadu

přidáno: 01. 11. 2022

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo již na svém zářijovém zasedání podmínky a rozdělení fi-nančních prostředků v rámci dotačního řízení z rozpočtu města Dobříše na rok 2023. V termínu od 31. října do 30. listopadu 2022 je možno podávat žádosti na předepsaném formuláři.

Vše podstatné k dotačnímu řízení města Dobříše, včetně manuálu je dostupné na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“ – „Dotační řízení pro rok 2023“.

I pro příští kalendářní rok jsou vypsány 3 dotační programy:

1. sport a tělovýchova

2. kultura a umění

3. volný čas zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity

Zvlášť (tj. mimo dotační fond) je ponechána možnost přidělit individuální dotace (nebo dary – sponzoring) pro jednotlivce.

Byl ponechán i finanční příděl do dotačního fondu ve výši 2 % inkasovaných daňových a nedaňových příjmů v roce 2021, který činí 3 825 062,57 Kč. Spolu s nevyčerpanými dotacemi z roku 2021 včetně úroků ve výši 143 295,25 Kč bude v rámci dotačního fondu rozdělována částka 3 968 383 Kč. Procentuální rozdělení do jednotlivých programů bylo schváleno v následující podobě:

 

podíl

rozděleno v roce 2022

příděl pro rok 2023

Program 1:

67 %

2 531 980 Kč

2 658 817 Kč

Program 2:

12 %

410 240 Kč

476 206 Kč

Program 3:

21 %

776 742 Kč

833 360 Kč

Celkem:

3 718 962 Kč

3 968 383 Kč

Žadatelé o dotaci mohou podat do celého dotačního řízení max. 2 žádosti (bez ohledu na druh programu). Dotaci je možno žádat na tyto dvě aktivity: a) „činnost“ a b) „projekty“, v rámci kterých lze podpořit i akce či cyklus akcí.

Dále byly schváleny drobné úpravy hodnoticích kritérií, nicméně i tentokrát jsou přepočítávací tabulky nastaveny tak, že kvalitní projekty budou plně podpořeny, i když nezískají maximum bodů, a naopak nekvalitní projekty podpořeny nebudou (pro dotaci v minimální výši je nutné získat alespoň cca 35 % bodů z celkového počtu).  

Příjem žádosti na podatelně Městského úřadu Dobříš (osobní předání, zaslání poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem) probíhá od 31. října 2022 do 30. listopadu 2022. Hodnocení a návrh na přidělení dotace proběhne na základě doporučení komise během prosince 2022 a ledna 2023. Rozhodnutí o přidělení dotace radou města a následně zastupitelstvem města je plánováno na únor 2023.

Věříme, že i v roce 2023 se podaří podpořit sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, které zpestří život obyvatelům Dobříše.

autor článku: Dagmar Mášová - předsedkyně komise pro dotační řízení a Jan Horník - tajemník úřadu (zdroj: www.mestodobris.cz)